Сметка за инвентар на контра

Сметка за противопоказания запас е сметка в главната книга, която е сдвоена със сметката за запаси и която съдържа отрицателно салдо, което представлява резерв за остарели или повредени стоки. Когато се компенсира спрямо свързаната сметка за материални запаси, контра сметката води до по-ниско отчетено ниво на запаси във финансовите отчети.

Контролната сметка е особено полезна при всяко от следните обстоятелства:

  • Пазарните цени са по-ниски от разходите за запаси, което ще предизвика по-ниски от корекцията на разходите или пазара

  • Описът е доста стар или нивата на оборот са ниски

  • Някои от инвентара вече не са изброени в сметките за текущи продукти и затова няма да бъдат използвани