цитирана цена

На финансовите пазари котираната цена е последната цена, при която се е извършила търговия. Това е най-ниската цена, на която притежателят на ценна книга е готов да я продаде. При други сделки за продажба котираната цена е оценката, дадена за предоставяне на стоки или услуги. Ако действителната цена се окаже по-висока от котираната цена, продавачът трябва да обоснове причината за увеличението и купувачът да се съгласи да плати разликата.