Анюитетен метод на амортизация

Анюитетният метод на амортизация е техника на амортизация, която се фокусира върху постигане на постоянна норма на възвръщаемост на даден актив. По-вероятно е да се използва за по-скъпи дълготрайни активи, които се очаква да имат дълъг полезен живот. За да използвате метода на анюитета, изпълнете следните стъпки:

  1. Оценете бъдещите парични потоци, които ще бъдат свързани с даден актив.

  2. Изчислете вътрешната норма на възвръщаемост на тези парични потоци.

  3. Умножете вътрешната норма на възвръщаемост по началната балансова стойност на актива.

  4. Извадете резултата от паричния поток за текущия период.

  5. Остатъчната стойност е амортизацията, която се начислява в текущия период.

Анюитетният метод не се одобрява от общоприетите счетоводни принципи. Този подход се нарича още метод на амортизация със сложна лихва.