Приложени фиксирани производствени режийни разходи

Прилаганите фиксирани производствени режийни разходи са сумата на фиксираните производствени разходи, които са начислени на производствени единици през отчетния период. Ако размерът на прилагането на режийните разходи се основава на действително направените постоянни разходи, тогава размерът на приложените режийни разходи трябва да съответства на направената сума. Ако размерът на наложените режийни разходи вместо това се основава на стандартен процент на кандидатстване, тогава приложената сума може да бъде по-висока или по-ниска от действителните направени разходи.