Револвиращ фонд

Револвиращият фонд е налично салдо по заема, което се попълва, тъй като кредитополучателят изплаща заемодателя. След това сумата може да бъде изтеглена отново от кредитополучателя. Кредиторът обикновено налага изискване целият заем да се изплаща поне веднъж годишно. Най-често срещаният тип револвиращ фонд е кредитната линия.

Револвиращият фонд е предназначен да плаща за краткосрочни нужди, като например промени в изискванията за оборотен капитал на компания, която е обект на сезонни продажби.