Имуществен дивидент

Имущественият дивидент е дивидент, изплатен на инвеститори с активи, различни от парични средства. Например, една компания може да изпрати собствени продукти на инвеститорите като дивидент. Емитентът отчита дивидента по справедливата пазарна стойност на изплатените активи.