Неосигурителен риск

Неосигурителен риск е ситуация, при която никой застраховател не желае да осигури покритие. Поемането на несигурен риск в противен случай би изложило застрахователя на риск от много големи изплащания, които биха могли да застрашат неговата платежоспособност. Следват ситуации, които могат да доведат до такъв риск:

  • Размерът на риска е твърде труден за количествено определяне

  • Цената на застраховката би била твърде голяма

  • Очаква се инциденти, причиняващи загуби, да бъдат доста чести

  • Предоставянето на покритие е незаконно, като например възстановяване на разходи за незаконно действие

Когато рискът не може да бъде застрахован, компанията или преструктурира бизнеса си, за да избегне риска, или създава резерв за покриване на евентуални загуби.