Обезценен капитал

Дружеството има обезценен капитал, когато общият размер на неговия капитал е по-малък от номиналната стойност на неговите акции в обращение. Тази ситуация възниква, когато дадено предприятие е загубило капитал, или чрез емитиране на прекомерна сума дивиденти, чрез понасяне на загуби или комбинация от двете. Ако по-късно компанията спечели печалба, тя може да обърне ситуацията.