Парично обезпечение

Паричното обезпечение е пари в брой, прехвърляеми инструменти, документи за собственост, ценни книжа, депозитни сметки и други парични еквиваленти, в които има интерес от несъстоятелно наследство и неговите кредитори. При липса на съдебно решение за противното паричното обезпечение трябва да бъде отделено от други активи. Когато съдът разпореди, че паричното обезпечение може да бъде използвано, кредиторите обикновено са защитени с нови заложни права върху други активи на длъжника, доколкото използването на паричното обезпечение на длъжника в противен случай ще намали стойността на обезпечението, държано от кредиторите.