Дефиниция на условна стойност

Условна стойност е общата основна сума, върху която се основава търговията с деривати. Например, ако договорът за опции е за 1000 акции от обикновени акции и акциите се оценяват на 20 долара всяка, тогава условната стойност на споразумението е 20 000 долара. Понятието за условна стойност обикновено се включва в условията на опции за акции, лихвени суапове, деривати в чуждестранна валута и подобни договорености.

Условната стойност е много по-голяма от пазарната стойност на дадена сделка, която е цената, на която дадена позиция може да бъде закупена или продадена на пазара. Размерът на ливъридж, свързан със сделката, е условната стойност, разделена на пазарната стойност на сделката.