Асоциация за недвижими имоти от общ интерес

Асоциация за недвижими имоти от общ интерес управлява общност от общ интерес, като например сграда в етажна собственост или единици за временно ползване. Асоциацията отговаря за поддръжката и ремонта на имоти, услугите за управление и други задачи, определени в нейните ръководни документи, които често се възлагат на подизпълнители на компания за управление на собствеността. Асоциацията се финансира от текущи оценки на членовете. Членовете избират борда на директорите на асоциацията, който представлява техните интереси в асоциацията.