Актюерска основа на счетоводството

Актюерската основа на счетоводството е методът, използван за изчисляване на размера на текущите периодични вноски, които трябва да бъдат направени в пенсионен фонд. Тази основа на счетоводството предвижда размерът на вноските плюс предполагаемите инвестиционни приходи да бъде поне равен на размера на плащанията, направени от фонда на пенсионерите. Това изчисление включва редица фактори, включително следното:

  • Дисконтовият процент, приложен към бъдещи плащания на доходи

  • Очакваният брой години, през които служителите ще продължат да работят

  • Скоростта, с която заплатите на служителите ще се увеличават в бъдеще

  • Нормата на възвръщаемост на активите на плана