Определение на суровините

Суровините са съставните части, вложени в производствения процес, където се трансформират в готови продукти. Повечето суровини са силно стандартизирани и затова могат да служат като входящи материали за множество продукти. Суровините се проследяват в отделна инвентарна сметка по тяхната историческа цена. Ако пазарната им стойност спадне преди да бъде използвана, записаните им разходи се записват до пазарна стойност (известна като по-ниската от цената или пазарното правило). Тъй като суровините могат да бъдат повредени или остарели и да изискват финансиране от оборотни средства, организациите се опитват да държат под ръка само малко количество суровини.