Отчет за потока на средствата

Отчетът за паричните потоци е по-ранната версия на отчета за паричните потоци, която сега е необходима за отчитане на промените в паричните потоци на предприятието през отчетния период. Отчетът за потока на средства се изисква съгласно общоприетите счетоводни принципи от периода 1971 до 1987 г. Отчетът отчита основно промени в нетната позиция на оборотния капитал на предприятието между началото и края на отчетния период. Нетният оборотен капитал е текущите активи на предприятието минус текущите му задължения.

Отчетът за паричните потоци е по-изчерпателен документ от предишния отчет за потока на средства, с акцент върху множество видове парични потоци; той е част от финансовите отчети, издадени от предприятие.