Материална слабост

Съществена слабост възниква, когато вътрешният контрол върху финансовата отчетност се окаже неефективен. Когато има разумна възможност неефективният контрол да доведе до значително отклонение във финансовите отчети на предприятието, това се счита за съществена слабост. Когато одиторите установят съществена слабост, те трябва да уведомят одиторския комитет за този проблем. Вероятен резултат е, че одитният комитет ще окаже натиск върху ръководството да коригира идентифицирания проблем възможно най-скоро.