Емитент

Емитентът е субект, който предлага дългови ценни книжа или ценни книжа за собственост за продажба на инвеститори. Емитентът продава ценни книжа, за да получи финансиране за своите операции или придобивания. Емитентът не трябва да бъде корпорация с нестопанска цел; правителствата обикновено издават дългови ценни книжа.

Много емитенти попадат под изискванията за отчитане на Комисията за ценни книжа и борси (SEC). Някои емитенти избягват тези обременителни изисквания, като използват различни освобождавания, разрешени от SEC. Тези освобождавания са предназначени за по-малки емисии за взискателни инвеститори.