Запис на заповед

Запис на заповед е писмено споразумение, съгласно което едната страна се съгласява да плати на друга страна определена сума в брой на бъдеща дата. Датата може да бъде фиксирана дата в бъдеще или при поискване. Бележката обикновено съдържа следната информация:

  • Име на получателя
  • Име на производителя (платец)
  • Сумата, която трябва да бъде платена
  • Лихвеният процент, който се прилага за дълга
  • Датата на падежа
  • Подписът на емитента и датата, подписана

Бенефициентът е притежател на запис на заповед. След като базовите средства бъдат изплатени на получателя, получателят анулира бележката и я връща на производителя. Запис на заповед се различава от IOU по това, че записът посочва спецификата на погасяването, докато IOU само признава, че съществува дълг.