Пусни билет

Текущият билет документира количеството масло, доставено на купувача. Изготвя се в точката на доставка от купувача или представителя на транспортна компания. Ключовата информация за билет за бягане включва следното:

 • Уникален идентификационен номер на билета
 • Номер на лизинг
 • Номер на кладенеца
 • Идентификация на резервоара
 • Начално и крайно измерване на дълбочината
 • Брой измерени бъчви
 • API гравитация и температура
 • Пропорция на основните седименти и вода
 • Истинска гравитация, която се изчислява от наблюдаваната гравитация на маслото и неговата температура
 • Изчислена цена, която трябва да бъде платена, въз основа на предходната информация
 • Дата и час
 • Подписи на свидетели

След това измерванията на дълбочината на началото и края на резервоара се умножават и умножават по уникалните характеристики на обема на резервоара, за да се получи броят на барелите масло, отстранени от него. Цената, посочена в билета, може да се основава на договорна цена или текущата пазарна цена за региона, в който е произведено маслото. И в двата случая цената се основава на измереното ниво на качество на доставения суров петрол.

Информацията, посочена в билета, е изходният документ за отчитане на приходите от производителя.