Сгради

Сгради е сметка за дълготрайни активи, която съдържа балансовата стойност на сградите, собственост на предприятие. Балансовата стойност е първоначалната покупна цена, плюс по-късните капитализирани добавки, минус натрупаната амортизация и всякакви обезценки на активи. Ако дадена сграда в крайна сметка бъде продадена, продажната цена се нетира по тази сметка, за да се определи дали е настъпила печалба или загуба.