Постоянно отчитане на долари

Постоянното счетоводство в долари е метод за преизчисляване на финансовите отчети за ефектите от инфлацията. По този начин се постига по-голяма съпоставимост между финансовите отчети, свързани с различни счетоводни периоди.

Корекцията обикновено се извършва с помощта на индекса на потребителските цени. Корекцията не изисква промени в паричните позиции, като пари и парични еквиваленти.