Производствени разходи

Производствените разходи са разходите, направени по време на производството на даден продукт. Тези разходи включват разходите за преки материали, пряк труд и производствени разходи. Разходите обикновено се представят в отчета за доходите като отделни позиции. Предприятието поема тези разходи по време на производствения процес.

Директният материал е материалът, използван при конструирането на даден продукт. Директният труд е онази част от разходите за труд на производствения процес, която се възлага на единица продукция. Производствените режийни разходи се прилагат за производствени единици въз основа на различни възможни системи за разпределение, като например преки часове труд или направени машинно време. Примери за видовете разходи, които могат да бъдат включени в производствените режийни разходи, включват:

  • Заплати и заплати за осигуряване на качеството, промишлено инженерство, обработка на материали, фабрично управление и персонал за поддръжка на оборудването

  • Резервни части и консумативи за оборудване

  • Фабрични комунални услуги

  • Амортизация на фабричните активи

  • Фабрично свързани застраховки и данъци върху имуществото

Когато отчитате материалните запаси, включете всички производствени разходи в разходите за незавършени и готови стоки.