Фючърсен договор

Фючърсният договор е юридическо споразумение за покупка или продажба на финансов инструмент или стока на определена сума и на определена дата. Условията на фючърсните договори са стандартизирани, така че да могат да се търгуват на борсите. Фючърсният договор се използва за хеджиране на транзакция, която ще бъде уредена на бъдеща дата, или за спекулация с резултата от бъдещи събития. Фючърсните договори се отчитат като деривати.