Печалба

Печалбата е положителната сума, останала след изваждане на направените разходи от приходите, генерирани за определен период от време. Това е едно от основните измервания на жизнеспособността на даден бизнес и затова се следи отблизо от инвеститорите и кредиторите.

Получената печалба може да не съвпада с размера на паричните потоци, генерирани през същия отчетен период; това е така, защото някои от счетоводните транзакции, изисквани съгласно счетоводната база, не съответстват на паричните потоци, като отчитане на амортизация и амортизация.

След това сумата на отчетената печалба се прехвърля в неразпределена печалба, която се появява в баланса на компанията. Тези неразпределени печалби могат да бъдат запазени в рамките на бизнеса за подпомагане на по-нататъшния растеж или могат да бъдат разпределени между собствениците под формата на дивиденти.

Рентабилността може да бъде доста трудна за постигане за стартиращ бизнес, тъй като той се бори да създаде клиентска база и все още не е сигурен от най-ефективния начин за работа.