Нарастване на отстъпка

Нарастването на отстъпка е непрекъснатото нарастване на стойността на дисконтираната ценна книга с наближаването на датата на нейния падеж. Като пример инвеститорът купува облигация с отстъпка, където покупната цена е $ 950, а номиналната стойност е $ 1000. Тъй като емитентът ще плати пълната номинална стойност от 1000 щ.д. на датата на падежа на облигацията, нейната стойност постепенно ще нараства между датата на покупка и датата на падежа. Това постепенно нарастване на стойността се нарича нарастване на отстъпката.

Нарастването се записва чрез поредица от счетоводни записи през оставащия живот на облигацията. Той може да бъде записан по линейния метод, при който стандартният размер на отстъпката се добавя обратно към стойността на облигацията всеки месец. Като алтернатива може да се използва методът с постоянна доходност, където скоростта на нарастване на стойността на облигациите е най-голяма близо до датата на падежа. Методът с постоянен добив е по-теоретично по-точен от метода на права линия, но е по-труден за изчисляване.