Метод на актюерските разходи

Методът на актюерските разходи се използва от актюерите за определяне на размера на периодичните плащания, които работодателят трябва да направи в пенсионен план. Резултатът от използването на този метод е цифра за плащане, която, когато се комбинира с възвръщаемостта на инвестицията от вече инвестирани средства, компенсира сумата на плащанията, извършени от плана. Целта на метода на актюерските разходи може да бъде постигната чрез използване на някой от следните два подхода:

  • Разходен подход . Изчислява очакваното общо обезщетение, което трябва да бъде изплатено, и след това работи назад, за да определи общите периодични разходи, необходими за постигане на прогнозната полза.

  • Бенефитен подход . Изчислява размера на обезщетението, свързано с обслужването на служителите към днешна дата, и използва дисконтов фактор, за да намали това обезщетение до сегашната му стойност.