Външен доставчик

Външен доставчик е трета страна, която предоставя стоки или услуги на организация. Терминът понякога се използва за разграничаване между външни субекти и вътрешни служби.