Затварящ баланс

Крайното салдо е сумата по сметката в края на отчетния период. Ако дадена сметка е постоянна, тази сума се пренася в началото на следващия отчетен период. Ако дадена сметка е временна, тази сума се прехвърля в неразпределена печалба в края на финансовата година и салдото по сметката се нулира.

Крайното салдо се състои от потенциално стотици или хиляди транзакции, които могат да окажат влияние върху дадена сметка през отчетния период. За да се проучи причината, поради която затварящото салдо е определена сума, трябва да се прегледат подробните транзакции в сметка, които се включват в затварящото салдо.