Обезценка

Обезценка е траен спад в стойността на даден актив. Тази ситуация съществува, когато паричните потоци или други ползи, генерирани от спад на актива, както се определя чрез периодична оценка. Ако има обезценка, тогава разликата между справедливата стойност на актива и неговата балансова стойност се отписва.

В зависимост от ситуацията обезценката може да доведе до значителен спад в балансовата стойност на даден бизнес.