Децентрализация

Децентрализацията в бизнес среда е прехвърляне на отговорността и авторитета от корпоративните централи и надолу към организацията. Това може да означава, че вземането на решения се прехвърля към ръководителите на отдели или по-надолу към ръководителите на отдели или отделните служители. Степента на децентрализация може да варира значително. Например, възможността за наемане и уволнение може да бъде сведена до мениджърите на отдела, докато президентът на компанията си запазва правото да одобрява разходи за по-скъпи дълготрайни активи, както и да отделя дъщерни дружества или да придобива други предприятия.

Концепцията за децентрализация е особено ефективна в силно конкурентна среда, където вземането на решения трябва да бъде незабавно, за да се реагира на местните условия. Няма време да подготвим бизнес казус и да го пуснем през корпоративната йерархия за решение. Вместо това възможността за прехвърляне на активи, наемане и уволнение и определяне на местна стратегия се определя от местния управленски екип.

Децентрализацията е по-малко необходима в монополни или олигополни ситуации, когато има малка промяна в конкурентната среда за дълги периоди от време. В тази ситуация малка група висши мениджъри може да бъде по-ефективна при управлението на организация.