Финансови записи

Финансовите записи са документи, които предоставят доказателства или обобщават бизнес транзакции. Добре организираният набор от финансови записи е съществена част от счетоводния отдел. На най-подробно ниво финансовите записи могат да включват фактури и разписки. На по-агрегирано ниво финансовите регистри включват дъщерни книги, главната книга и пробния баланс. На най-агрегираното ниво те включват отчета за приходите и разходите, баланса и отчета за паричните потоци.