Стойност на действащо предприятие

Стойността на действащото предприятие е сумата, която потенциалният приобретател струва на купувача при предположението, че бизнесът ще продължи да работи в обозримо бъдеще. Предположението за продължаване на операциите е от решаващо значение, тъй като предполага, че бизнесът ще продължи да има база от клиенти, които ще продължат да купуват от него, служители, които ще продължат да работят там, лицензи и разрешения, които ще продължат да са в сила, и и така нататък. Без предположението за продължаване на дейността, бизнесът по същество си струва само стойността на разпадане и стойността на останалата интелектуална собственост. Въпреки това, с предположението за действащо предприятие, придобиващият може да е готов да плати много повече за бизнес, отколкото може да предполага балансовата стойност на неговите активи.

Накратко, стойността на действащото предприятие е способността на бизнеса да продължи да генерира положителни парични потоци в бъдеще.