Надлежна проверка

Надлежната проверка е изследването, проведено преди сключване на бизнес сделка. Работата чрез контролен списък за надлежна проверка позволява на някой да има пълни познания за рисковете, свързани със сделката. С тези знания човек може да структурира транзакцията, за да сведе до минимум рисковете. В много случаи резултатът от разследването за надлежна проверка ще доведе до решението да се изтегли изцяло от обмисляната сделка, обикновено защото твърденията на продавача се оказват преувеличени или неверни.

Надлежната проверка е основна част от сделките за придобиване. Например придобиващият би могъл да прегледа следните области като част от своето проучване за надлежна проверка на придобивания:

 • Собствеността на всички неизплатени акции

 • Независимо дали има опции за акции или варанти

 • Условията на всички непогасени задължения

 • Състоянието на всички задължения

 • Дали всички дължими данъци са платени

 • Състоянието на всички вземания

 • Дали някакви вземания са заложени

 • Източниците на всички приходи

 • Дали всички разходи са оповестени

 • Видовете обезщетения за служители, които се изплащат

 • Дали одиторите са открили повтарящи се проблеми с контрола

 • Дали фирмата е изпитвала измами в миналото

 • Дали фирмата има сделки със свързани лица

 • Състоянието на интелектуалната собственост на фирмата