Разходи за заплащане на отпуск

Разходите за заплащане на отпуск са сметка в главната книга, в която се записва сумата, получена от служителите. Сумата по сметката се актуализира в края на всеки отчетен период, за да отразява допълнителните разходи, генерирани в резултат на времето на служителите, отработено през периода.