Капиталови инвестиции

Капиталовата инвестиция включва вливане на средства в бизнес, за да се подпомогне неговото разрастване. Средствата са насочени към придобиване или изграждане на дълготрайни активи, които се очаква да бъдат използвани за продължителен период от време, макар че част от средствата може да са необходими за увеличаване на наличното ниво на оборотни средства.

Капиталовите инвестиции могат да бъдат под формата на дълг, собствен капитал или комбинация от двете. То може да идва от различни източници, включително ангелски инвеститори, рискови капиталисти, заемодатели и публични предлагания на ценни книжа. Размерът на капиталовите инвестиции обикновено се планира доста предварително чрез годишния процес на бюджетиране, въпреки че могат да бъдат разрешени по-малки суми на инвестициите на местно ниво с малко предварително предупреждение, за да се отговори по-бързо на местните условия.