Елемент за данъчни преференции

Елементът с данъчни преференции е форма на доход, която може да предизвика налагането на алтернативен минимален данък (AMT). За този вид доход обикновено не се прилага данък върху доходите. Сумата на тези артикули се добавя обратно към облагаемия доход при изчисляване на AMT, за да се гарантира, че данъкоплатците с високи доходи, които се възползват от тях, ще платят поне някакъв минимален размер на данъка. Примери за елементи на данъчни преференции са:

  • Прекомерни нематериални разходи за сондиране
  • Лихви по специални общински облигации с частна дейност
  • Квалифицирано изключване за акции от малък бизнес