Допълнително изявление

Допълнителният отчет е подкрепящ график, който разширява информацията в отчета за приходите и разходите, баланса или отчета за паричните потоци на организацията. Например, допълнителен отчет може да идентифицира основните класификации на материални запаси или дълготрайни активи, които са посочени само в баланса в обобщена форма.