Брутни доходи

Брутните доходи се отнасят до общите доходи на физическо лице, преди удръжки за данъци върху доходите и други данъци, както и всички удръжки, наложени от работодателя. Например служителят има 100 000 щатски долара брутни доходи, след което 35 000 долара се удържат за данъци върху доходите, социални осигуровки, запори, медицински застраховки и благотворителни отчисления, оставяйки нетен доход от 65 000 долара. Брутните печалби са изброени в съветите за парични преводи (плащане за заплащане), които са прикрепени към чек, заедно с разделяне на всички удръжки, което води до нетна цифра на заплащането.