Разходи за реклама

Разходите за реклама са сметка в главната книга, в която се съхранява консумираното количество рекламни разходи. Периодичната сума на този разход се отчита в раздела за продажби, общи и административни разходи в отчета за приходите и разходите. Салдото в тази сметка се нулира в края на всяка фискална година, за да може да се попълни през следващата година с нови рекламни разходи.