Счетоводно събитие

Счетоводно събитие е всичко, което променя информацията, отчетена във финансовите отчети на организацията. Това събитие се записва като бизнес транзакция чрез счетоводната система на предприятието, като се използва запис в дневник или запис чрез един от модулите в счетоводния софтуер.

Счетоводно събитие може да бъде предизвикано от действие, външно за организацията, като продажба на стоки или услуги на трета страна или продажба на актив. Събитието може да бъде и вътрешно, като например транзакция за записване на амортизацията върху актив.