Съотношение на конверсия

Коефициентът на конверсия е броят на обикновените акции, които притежателят на конвертируема ценна книга може да получи, като предаде ценната книга на емитента за конвертиране. Размерът на съотношението е посочен в споразумението, придружаващо конвертируемата ценна книга по време на нейното издаване. Например, когато притежателят на конвертируема облигация с номинална стойност 1000 щатски долара може да я търгува за цена на конверсия от 20 долара на акция, притежателят ще получи 50 акции от обикновените акции на емитента.

Когато има висок коефициент на конверсия, свързан с конвертируема ценна книга, това има тенденция да увеличи цената на ценната книга, тъй като инвеститорите имат възможност да я конвертират в повече от обикновените акции на емитента. Емитент, който не иска да върне облигация, може да определи благоприятен коефициент на конверсия, който насърчава инвеститорите да сменят притежанията си от облигации за обикновени акции.