Одитен цикъл

Одиторският цикъл е периодът от време, през който одиторите могат да участват в одиторски дейности като част от своя одит на финансовите отчети на клиента. Например, одиторите могат да изследват инвентарните записи на фирма няколко месеца преди края на годината, за да определят точността на нейните инвентарни записи, като същевременно издават потвърждения за вземания няколко месеца по-късно, след като книгите са затворени за годината.