Оборотен капитал

Циркулиращият капитал се отнася до средствата, които постоянно се използват за плащане на основните бизнес операции, които представляват всякакви дейности, свързани със създаването на стоки и услуги. Това може да включва всички видове материални запаси и оперативни разходи.

Другият вид капитал е основният капитал; терминът се отнася до средства, инвестирани в бизнес за повече от един цикъл на производство (което обикновено е не повече от една година). За да увеличи възвръщаемостта на инвестициите, мениджмънтът може да се фокусира върху минимизиране на размера на основния капитал. По този начин се оставя значително намален размер на капитала за финансиране на бизнес.