Проблемно преструктуриране на дълга

Проблемно преструктуриране на дълга се случва, когато кредитор по икономически или правни причини, свързани с финансовите затруднения на длъжника му, отстъпва на длъжника концесия, която той обикновено не би взел предвид. Длъжникът изпитва финансови затруднения, когато е налице едно от следните условия:

  • Той е в неизпълнение по всеки дълг;
  • Той е в несъстоятелност;
  • Има ценни книжа, които са делистирани;
  • Не може да получава средства от други източници;
  • Проектира, че не може да обслужва дълга си; или
  • Съществуват значителни съмнения дали това може да продължи да бъде действащо предприятие.

Концесията може да включва преструктуриране на условията на дълга (като намаляване на дължимия лихвен процент или главница или удължаване на датата на падежа) или плащане под друга форма, различна от парична, като дялово участие в длъжника.

Длъжникът, който може да получи средства от източници, различни от заемодателя при пазарни лихвени проценти, обикновено не участва в преструктуриране на проблемни дългове.