Финансиран дълг

Финансираният дълг е пари, придобити чрез продажба на дългосрочни ценни книжа. Най-често срещаният тип финансиран дълг са облигациите. Концепцията обикновено се прилага за дългови инструменти, които не излизат в падеж през следващите 12 месеца. Срокът на финансирания дълг се извлича от лихвените плащания, направени за получаване на използване на средства - всъщност дългът се финансира чрез плащането на лихви. Това е относително безопасна форма на дългово финансиране, тъй като кредитополучателят може да заключи лихвен процент за продължителен период от време.