Метод на основния запас

Методът на основния запас е техника за оценка на актива на запасите, при който минималната сума на запасите, необходима за поддържане на операциите, се записва по себестойността му, докато методът LIFO се прилага за всички допълнителни запаси. Този подход не е приемлив съгласно общоприетите счетоводни принципи.