Изрично определение на разходите

Изрични разходи са тези разходи, записани в счетоводните регистри на дадено предприятие. Като такива те имат отделна хартиена следа, която е лесна за идентифициране и записване. Рентабилността на даден бизнес се определя, след като всички изрични разходи са извадени от приходите. Примери за явни разходи са себестойността на продадените стоки, разходите за компенсации, разходите за наем и разходите за комунални услуги. Разходите за амортизация също се считат за изрични разходи, тъй като те са свързани с текущите разходи за набор от дълготрайни активи. Изричните разходи са включени при формулирането на годишния бюджет на фирмата, като се предполага, че те ще бъдат направени отново в бъдеще.

И обратно, неявните разходи не са ясно дефинирани и следователно не са включени в счетоводните регистри на компанията. Счита се, че те представляват по-скоро алтернативни разходи, което е стойността на дейност, която не е била извършвана. Например времето, прекарано в разработването на нов продукт, би могло да бъде прекарано в преразглеждане на дизайна на съществуващ.

Изричните разходи се включват в изчисляването на рентабилността на фирмата, докато неявните разходи се разглеждат само като част от процеса на вземане на решение, когато ръководството избира между алтернативни действия.