Печалба при пенсиониране на облигации

Печалба при пенсиониране на облигации възниква, когато емитентът облигации изкупи обратно облигации за по-малко от размера на свързаното задължение. Задължението е балансовата стойност на облигациите; това е номиналната стойност на облигациите, минус всяка немортизирана отстъпка (или плюс всяка неамортизирана премия), минус всякакви немортизирани разходи за издаване на облигации.

Например, компания емитира облигации на стойност 100 000 долара преди пет години с премия от 5000 долара. Неамортизираният баланс на премията вече е 4000 долара. Следователно балансовата стойност на облигацията е 104 000 щатски долара. Компанията изкупува обратно облигациите за 102 000 долара. Разликата между цената на обратно изкупуване и балансовата стойност е $ 2000, което е печалбата, която компанията може да признае при оттеглянето на облигации.