Компенсираща грешка

Компенсираща грешка е счетоводна грешка, която компенсира друга счетоводна грешка. Тези грешки могат да бъдат трудни за откриване, когато се появят в рамките на една и съща сметка и в същия отчетен период, тъй като нетният ефект е нула. Статистическият анализ на даден акаунт може да не намери компенсираща грешка.

Тези грешки могат да се появят и в различни сметки, така че пробното салдо за общите дебити и кредити е правилно, но различните салда по сметките са неправилни. Например, разходите за заплати могат да бъдат твърде високи с $ 2000 поради една грешка, докато цената на продадените стоки може да бъде твърде ниска с $ 2000 поради компенсираща грешка. Или салдото по сметката на приходите може да бъде твърде ниско с $ 5000, но се компенсира от компенсираща грешка в същата сума в сметката за комунални услуги.