Дарен капитал

Дареният капитал е активи, подарени на дадено предприятие. Тази сума се записва по справедлива стойност към датата на получаване на подаръка. Например производствено съоръжение получава парцел земя като подарък от местна общност, когато бизнесът се съгласи да изгради съоръжение там.