Изгодна функция за преобразуване

Полезна функция за преобразуване възниква, когато функцията за преобразуване е в парите. Това означава, че цената на конвертиране на конвертируема ценна книга е по-ниска от справедливата стойност на инструмента, в който конвертируемият инструмент е конвертируем. Притежателят на конвертируемия инструмент реализира предимство в размер на тази ценова разлика. И обратно, емитентът на ценната книга реализира разход в размер на ценовата разлика, който се класифицира като разход за финансиране.